(ارقام به هزار تومان می باشد.)

تيم هايی که به صورت مقطعی نياز به استفاده از خدمات فضای کار اشتراکی دارند، می توانند پکيج های 5 ساعته را به صورت روزانه، به ازای هر نفر 10.000 تومان و پکيج های 10 ساعته را به ازای هر نفر 15.000 تومان دريافت نمايند.