اگر

شما یک دانشجوی هدفدار و آماده ورود به بازار کسب و کار هستید و موفقیت در کار تیمی برایتان مهم است ، مخاطب اصلی رویداد الف خواهید بود.

در رویداد الفـ…

  • الفبای استارتاپ را شرح می دهیم

  • وضعیت استارتاپ استان و کشور را بررسی می کنیم

  • برنامه زمان بندی رویدادهای سال تحصیلی جاری را اعلام می کنیم

این رویداد ، آغاز گر زنجیره رویدادهای طرح ترویج مجموعه سپرهون است.

با ارائه

</p>
<p align="center">علیرضا شیبانی </p>
<p>

علیرضا شیبانی

</p>
<p align="center">سید سعید اکرم</p>
<p>

سید سعید اکرم

</p>
<p align="center">مهدی عبداللهی </p>
<p>

مهدی عبداللهی

دکتر استارتاپ / پيش رويداد استارتاپی الف / مجموعه سپرهون

برگزارکننده: مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مجری: شرکت اراده نو پای کومش ( مجموعه سپرهون)